Báo giá tư vấn giám sát

Trong trường hợp này, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định


II. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 2 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 3 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất.

Quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

3. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 4 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

4. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) xác định như sau:

- Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại Quyết định này.

- Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại Quyết định này.

5. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án quan trọng quốc gia được điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số dự án được điều chỉnh như sau:

- Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện có: k = 1,15.

- Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: k = 1,1.

- Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. Chi phí điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng:
- Chi phí thẩm dự toán dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.

- Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu san nền tính bằng 40% định mức chi phí thẩm tra dự toán gói thầu giao thông.

- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

VIII. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 19 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu tư vấn (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 20 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 21 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

4. Trong giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, đối với các dự án dự kiến được triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.

Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình của dự án thì chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu có thể được ước tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 19, bảng số 20 và bảng số 21 của Quyết định này) tương ứng với quy mô chi phí tư vấn, chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến sẽ được phân chia.

5. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm hoặc chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển xác định bằng 30% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và tư vấn xác định theo định mức công bố tại Quyết định này.

6. Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và tư vấn xác định theo định mức công bố tại Quyết định này.

7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định này.

Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát

1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

2. Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 23 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu mua sắm vật tư thiết bị, lắp đặt thiết bị vào công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 24 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu khảo sát xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

4. Trong giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, đối với các dự án dự kiến được triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí giám sát thi công xây dựng.

Giám sát lắp đặt thiết bị của dự án thì chi phí giám sát có thể được ước tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 và bảng số 23 của Quyết định này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến sẽ được phân chia.

5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị của các công trình xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

6. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tính theo định mức công bố tại Quyết định này chưa bao gồm chi phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát được xác định theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn chi tiết xác định dự toán chi phí tư vấn

3.1. Chi phí chuyên gia (Ccg); Căn cứ vào số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (số lượng tháng - người, ngày - người hoặc giờ - người) và tiền lương của chuyên gia.

Báo giá tư vấn giám sát


..) được xác định theo yêu cầu cụ thể về nội dung, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện của từng loại công việc tư vấn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn... Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn. Đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn phải phù hợp với phạm vi công việc, khối lượng công việc, nội dung, tiến độ thực hiện của công việc tư vấn cần lập dự toán.

b) Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia trên thị trường hoặc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn.

Gần như cả đời người chúng ta mới xây được một ngôi nhà vì vậy có rất nhiều bận tâm mà bạn phải lo lắng,ngoài việc tìm được nhà thầu tốt chúng ta cần phải có đơn vị tư vấn giám sát có tâm với nghề.

Với mong muốn có được một ngôi nhà đúng với những gì mình đầu tư (thẩm mỹ,đẹp,chất lượng cao..) tránh những chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình xây dựng.Có quá nhiều những lo lắng mà mà bạn gặp phải và làm thế nào để không phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị thi công mà lại tiết kiệm 15-20% chi phí xây nhà?

Thấu hiểu được điều đó chúng tôi đã thiết kế gói chi phí phù hợp cho mọi khách hàng đảm bảo chất lượng tốt nhất hơn những gì bạn mong đợi cho ngôi nhà ước mơ của mình.

Hình thức giám sát: Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Vietnam sẽ có mặt 3-4h mỗi ngày hoặc nguyên ngày tùy theo gói giám sát để kiểm tra phát hiện kịp thời và yêu cầu đơn vị thi công sữa chữa theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật và kiến trúc công trình trong từng công tác xây dựng như có mặt thường xuyên lúc nghiệm thu ép cọc thử.

Kiểm tra áp lực cọc, đan thép,xây bê tự hoại, test áp lực nước, kiểm tra đường ống, ghép cốp pha cốt thép móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng. Nếu phát hiện sai sót kỹ Sư Vietnam sẽ thông báo cho đơn vị thi công và cho chủ đầu tư bằng các hình ảnh cụ thể và thực tế tại công trình để tiến hành giải quyết sự việc.

Ngoài ra đơn vị Tư Vấn Giám Sát Vietnam luôn có biên bản nghiệm thu chất lượng cho mỗi hạng mục để chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất tránh những sai sót xảy ra trong quá trình thi công.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ giám sát công trình xây dựng?

Giám sát công trình xây dựng là hoạt động giám sát độc lập quá trình thi công dự án nhằm theo dõi và kiểm tra liên tục khối lượng công việc, chất lượng công việc, tiến độ xây dựng công trình, khâu an toàn lao động và đặc biệt là khâu vệ sinh môi trường trong và sau thi công.

Hoạt động giám sát công trình độc lập giúp chủ đầu tư phòng ngừa được những rủi ro, sai sót dẫn đến sự cố hoặc hư hỏng công trình trong suốt thời gian thi công. Mục tiêu của dịch vụ giám sát công trình xây dựng là nhằm:

– Đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng bản vẽ kỹ thuật và công trình hoàn thành đúng thời hạn theo cam kết ban đầu giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

– Giúp phát hiện và xử lý kịp thời các chi tiết sai sót hoặc những vấn đề mà cả nhà thầu và chủ đầu tư bỏ sót khi lên thiết kế.

-Hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế và xử lý những sai sót ngay tại hiện trường.

Dịch vụ tư vấn giám sát công trình độc lập do Công ty xây dựng Hoàng Gia Huy cung cấp bao gồm ba gói dịch vụ giám sát công trình phổ biến, sau khi ký hợp đồng Công ty sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống giám sát quá trình thi công theo một trong ba hình thức đã được quy định rõ trong hợp đồng. Dưới đây là thông tin về ba gói dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng dành cho hạng mục nhà ở, công trình nhỏ, công trình nội ngoại thất tư nhân…

    Dịch vụ giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng

Hình thức: kỹ sư xây dựng của Công ty sẽ có mặt vào khung thời gian đội thi công của khách hàng làm việc để kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo diễn ra theo đúng kỹ thuật và theo đúng thiết kế trên bản vẽ. Nếu phát hiện sai sót, công ty chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ đầu tư để tiến hành giải quyết.

Người trực tiếp giám sát tại công trình của công ty đã được đào tạo đầy đủ về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu và đã tham gia nhiều công trình giám sát tương tự.

Chi phí trung bình cho dịch vụ giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng là 13.000.000 vnd/tháng, chi phí này sẽ được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

    Dịch vụ giám sát thi công thường nhật

Hình thức: kỹ sư xây dựng của công ty chúng tôi sẽ có mặt tại công trình khoảng 1 đến 2 giờ mỗi ngày để theo sát và kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và thông báo những lỗi phát sinh trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo việc thi công được diễn ra theo đúng tiến độ, đúng kỹ thuật và theo sát bản vẽ thiết kế.

Người trực tiếp giám sát công trình là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có đầy đủ năng lực giám sát và có chứng chỉ giám sát công trình, đã từng tham gia giám sát thi công nhiều công trình tương tự.

Chi phí trung bình cho dịch vụ giám sát thi công thường nhật là 8.000.000 vnd/tháng, chi phí sẽ được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

    Dịch vụ giám sát thi công các giai đoạn chính của công trình

Hình thức: các bộ chuyên môn của công ty sẽ có mặt tại công trình vào các giai đoạn chính của quá trình xây dựng như ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng… và những hạng mục được quy định cụ thể trong hợp đồng giám sát.

Người trực tiếp giám sát công trình là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có đầy đủ năng lực giám sát và có chứng chỉ giám sát công trình, đã từng tham gia giám sát thi công nhiều công trình tương tự.

Chi phí trung bình cho dịch vụ giám sát thi công thường nhật là 5.000.000 vnd/tháng, chi phí sẽ được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.
Các công việc chính của đơn vị giám sát công trình xây dựng

Người kỹ sư giám sát công trình cũng chính là người đại diện cho chủ đầu tư để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi và báo cáo cũng như nghiệm thu các công việc có liên quan tại công trình. Chất lượng của công trình xây dựng tốt hay kém, có đảm bảo an toàn hay không đều phụ thuộc phần lớn vào cái tâm và kỹ năng nghề nghiệp của người giám sát. Dưới đây là các đầu mục công việc chính mà người kỹ sư giám sát công trình sẽ thực hiện:

    Giám sát tiến độ thực hiện công trình.
    Giám sát chất lượng các phần trụ cột và chất lượng toàn bộ công trình.
    Kiểm tra an toàn lao động, giải pháp thi công và giải pháp vệ sinh môi trường trong và sau xây dựng.
    Thử nghiệm và giám sát chất lượng của vật liệu xây dựng tại công trình.
    Kiểm tra khối lượng công việc thi công và xác nhận với chủ đầu tư và nhà thầu.

Nghiệm thu công trình xây dựng sau khi hoàn thành theo đúng quy định.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, hạn chế những tranh chấp bất đồng hoặc rủi ro không đáng có, Quý khách hàng cần thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết sau:

Báo giá tư vấn giám sát

    Liên hệ UBND quận, huyện để thông báo về hạng mục thi công, xin giấy phép thi công và thuê mướn lòng lề đường hoặc vỉa hè để phục vụ thi công công trình.
    Bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công.
    Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại của cá nhân hoặc tổ chức giám sát công trình do chủ đầu tư ủy nhiệm cho phía nhà thầu để đôi bên tiện việc liên hệ và hợp tác.

Quy định xây dựng phức tạp và với nhiều quy định. Theo kịp các yêu cầu mới nhất có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian cho bất kỳ công ty xây dựng nào. Hơn nữa, phê duyệt Quy định xây dựng là một quy trình bắt buộc, phải được thông qua bên thứ ba.

Do đó, các công ty xây dựng đang ngày càng chuyển sang một chuyên gia độc lập, bên thứ ba để nhận được sự tư vấn từ cá chuyên gia và một cách tiếp cận nhất quán để thực hiện Quy định xây dựng.

Vietnam Construction Tư vấn giám sát trong xây dựng

Dịch vụ Tư vấn giám sát trong Xây dựng của Bureau Veritas kết hợp chuyên môn về kỹ thuật và hệ thống dẫn đầu thị trường với kinh nghiệm trong ngành để cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát cho một số tên tuổi lớn trong ngành xây dựng.

Thông qua làm việc nhóm hiệu quả, một cách tiếp cận nhất quán và cam kết xuất sắc, các giải pháp của chúng tôi không chỉ tuân thủ các quy định. Chúng tôi có thể giúp giảm chi phí và quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của tòa nhà, từ giai đoạn thiết kế đến kiểm tra tại chỗ và chứng nhận cuối cùng - đồng thời giúp các nhà thiết kế tin tưởng rằng dự án sẽ tuân thủ quy định xây dựng và tất cả các thông tin pháp lý liên quan.

Tại sao mọi công trình ngày nay đều cần phải có

– Hiện nay, tình trạng các ngôi nhà, công trình vừa nghiệm thu chỉ với vài năm, thậm chí vài tháng đã có hiện tượng thoái hóa chất lượng, hình thành những vết rạn, nứt, sơn bong tróc,…chiếm tỉ lệ ngày càng cao.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng về mặt chất lượng và hình thức là do sự giám sát lỏng lẽo, chủ quan của bộ phận các nhà thầu xây dựng. Kéo theo đó là sự nhũng loạn cắt xén bịt mắt chủ đầu tư, lúc này vai trò của người tư vấn giám sát thi công là bên thứ ba đóng vai trò quan trọng trung gian.

Hiểu được tầm quan trọng trong chất lượng của mỗi công trình. Tư Vấn Giám Sát và Xây Dựng An Phúc cung cấp dịch vụ giám sát xây dựng  nhằm bão hòa, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ qua trình thi công nhằm hướng đến một sản phẩm thi công hoàn thiện đúng chất lượng, đúng tiến độ, đúng qui trình thiết kế, thi công theo một trật tự đã phê duyệt.

Như vậy, dịch vụ Giám sát thi công của Tư Vấn Giám Sát và Xây Dựng An Phúc sẽ giúp bạn:

– Bảo vệ quyền lợi cho chủ đầu tư, là người trực tiếp có mặt tại công trình nhằm theo dõi, kiểm tra từ hoạt động ban đầu kí hợp đồng thi công đến sau nghiệm thu công trình.

– Giám sát sẽ là người tư vấn trực tiếp dự toán chi phí công trình nhằm hạn chế chi phí bổ sung xảy ra không đáng mà bên nhà thầu thi công cố tình nhằm mưu lợi, cắt xét chi phí thu lợi nhuận về cho mình.

– Định hướng và can thiệp đúng lúc các mâu thuẫn tại công trường, hay đơn giản là quản lý sản phẩm thi công đúng với tiêu chí thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày nay, các nhà đầu tư thường hay e ngại khi thuê tư vấn giám sát sẽ hao tốn chi phí cho quá trình xây dựng trước mắt. Họ tin tưởng vào Công ty uy tín chỉ do sự giới thiệu quen biết.

Nhưng phía bên trong những sai sót về mặt tỉ lệ kỹ thuật, cắt xén nguyên vật liệu, cố tình kéo dài hợp đồng gây khó dễ,…làm sao họ có thể biết nếu như không có một người giám sát thực sự am hiểu về công việc thi công tại công trường?

Vì thế, việc tiết kiệm một khoản chi phí không thuê giám sát thi công hiện tại sẽ lại là rủi ro ngầm với xác xuất lớn xảy ra với chủ đầu tư.

Để bảo vệ cho chính bạn cũng như nơi gắn bó của bạn, dịch vụ tư vấn giám sát chuyên nghiệp của Tư Vấn Giám Sát và Xây Dựng An Phúc sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thi công và bảo vệ chất lương công trình.

    Kiểm tra tổng quan hồ sơ thiết kế công trình, bảng vẽ xin phép xây dựng.
    Kiểm tra định vị tim trục chính cho công trình, đối chiếu so sánh với bảng vẽ thiết kế, bảng vẽ XPXD
    Kiểm tra định vị các hố móng.
    Kiểm tra kích thước hố móng, cao độ móng sau khi đào móng và lắp dựng copha.
    Kiểm tra công tác đầm chặt, vệ sinh và đổ bê tông lót móng.
    Nghiệm thu cốt thép móng sau khi lắp đặt bao gồm : chủng loại thép, đường kính thép, số lượng thép, khoảng cách thép, vị trí nối thép cho phép, công tác kê cốt thép…
    Kiểm tra công tác định vị vị trí và cấy thép chờ cổ cột.
    Kiểm tra chủng loại, chất lượng vật tư đầu vào dựa trên hợp đồng thi công giữa CĐT và ĐVTC như : cát, đá, xi măng, thép, bê tông thương phẩm…
    Giám sát quá trình đổ bê tông móng, giằng móng, đà kiềng, lấy mẫu bê tông kiểm tra chất lượng bê tông…
    Kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn lao động.

    Kiểm tra công tác vệ sinh thép cột.
    Kiểm tra công tác búng mực, định vị tim cột.
    Nghiệm thu cốt thép cột sau khi lắp dựng như: số lượng thép chủ, đoạn nối thép, đai thép, kê thép…
    Nghiệm thu copha cột sau khi lắp dựng.
    Kiểm tra vật tư, vật liệu chuẩn bị cho công tác đổ bê tông cột.
    Giám sát đổ bê tông cột.
    Lấy mẫu thí nghiệm bê tông cột.
    Kiểm tra độ thẳng đứng của cột sau khi đổ bê tông.
    Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông cột.
    Kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn lao động trên công trình.

3/ PHẦN DẦM, SÀN VÀ CẦU THANG

    Kiểm tra cao độ, vị trí của copha dầm, sàn.
    Kiểm tra kích thước cấu kiện dầm, sàn.
    Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn dựa trên bản vẽ thiết kế.
    Kiểm tra công tác lắp ống chờ cho hệ thống điện nước âm dầm, sàn.
    Kiểm tra công tác kê thép, vệ sinh cốt thép, copha dầm sàn trước khi đổ bê tông.
    Kiểm tra độ chắc chắn cây chống, hệ copha dầm sàn.
    Kiểm tra vật tư, vật liệu bê tông.
    Giám sát quá trình đổ bê tông dầm sàn.
    Lấy mẫu thí nghiệm bê tông dầm sàn.
    Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông dầm sàn sau khi đổ bê tông.
    Kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn lao động trên công trình.

4/ CÔNG TÁC XÂY TÔ TƯỜNG

    Kiểm tra vật tư đầu vào dựa theo hợp đồng thỏa thuận giữa CĐT và ĐVTC như: cát, xi măng, gạch..
    Kiểm tra công tác vệ sinh sàn, tạo liên kết trước khi xây tường.
    Kiểm tra công tác búng mực, thả dây lèo định vị tường trước khi xây tường.
    Kiểm tra công tác trộn vữa, xây tường.
    Nghiệm thu tường sau khi xây và trước khi tô trát.
    Lấy mẫu vữa xây, tô để thí nghiệm.
    Kiểm tra công tác tưới ẩm tường trước khi tô trát.
    Kiểm tra công tác đóng lưới chống nứt các vị trí cần thiết.
    Nghiệm thu tường sau khi tô trát.
    Kiểm tra kích thước, cao độ cửa sau khi xây tô.
    Kiểm tra công tác bảo dưỡng tường xây và tường tô.

5/ CÔNG TÁC ĐIỆN, NƯỚC

    Kiểm tra chủng loại vật tư , ống điện, ống nước, dây điện theo hợp đồng.
    Kiểm tra công tác lắp đặt ống chờ luồn dây điện, ống cấp thoát nước âm .
    Kiểm tra công tác test áp lực cho hệ thống cấp nước nóng, lạnh.
Báo giá xây dựng khách sạn Số tiền chi phí bỏ ra xây dựng càng lớn thì quá trình thu, Quy định xây dựng phức tạp và với nhiều quy định. Theo kịp các yêu cầu mới nhất có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian cho bất kỳ
© 2007 - 2022 https://cauthanginox.vanphongchothue.org
- Phone: +84-908-744-256